Język

Informacje podstawowe i postanowienia ogólne

Niniejsze warunki Regulaminu dla Restauracji (dalej Regulamin) mają zastosowanie pomiędzy firmą Flow Media Michał Maliszewski z siedzibą w Paskudach 56, 21-307 Ulan Majorat zarejestrowaną pod numerem NIP: 538-182-82-17 oraz REGONEM: 365901750 (zwany dalej Flow Media), a Właścicielami Restauracji, którzy świadomie oraz z zaakceptowaniem poniższego regulaminu wysłali do Flow Media Wniosek o dodanie własnej Restauracji do oferty portalu www.glodny24.pl, którego Flow Media Michał Maliszewski jest administratorem i właścicielem.

DEFINICJE:

Platforma/Portal: strona/strony internetowa/e [min. www.glodny24.pl], aplikacje, narzędzia i inne narzędzia i urządzenia niezbędne do działania  Serwisu www.glodny24.pl, oraz strony internetowe, i narzędzia Partnerów handlowych, podmiotów powiązanych, na których Flow Media udostępnia swoje Usługi świadcząc Ofertę dla Konsumentów tego Portalu.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej przez złożenie Zamówienia w Restauracji za pośrednictwem Portalu na stronie internetowej www.glodny24.pl, za pośrednictwem Flow Media.

Zamówienie: oświadczenie woli Konsumenta złożone Restauracji za pośrednictwem Portalu Flow Media na stronie internetowej www.glodny24.pl., inicjujący Umowę zawieraną z Restauracją w chwili potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Restaurację.

Restauracja: zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos. Zarejestrowany na Platformie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją, zgodnie ze złożonym Zamówieniem a dotyczącym jego realizacji przez Restaurację - przez dostawę przedmiotu Zamówienia lub do jego osobistego odbioru z Restauracji. Platforma umożliwia jedynie nawiązanie tego stosunku pomiędzy Konsumentem a Restauracją, a nie jest stroną tej Umowy.

Oferta: usługi i asortyment produktowy oferowany indywidualnie przez poszczególne Restauracje, a które stanowią przedmiot Zamówienia Konsumenta, za pośrednictwem Platformy.

Usługi Flow Media: czynności jakie oferuje Konsumentowi Flow Media za pośrednictwem Platformy min.: publikacja Ofert poszczególnych Restauracji, pośredniczenie w zawieraniu Umowy, przekazywanie Zamówień Konsumentów do poszczególnych Restauracji za pośrednictwem Platformy, prezentowania i umożliwiania Konsumentom wprowadzania ocen wynikających z wykonania poszczególnych Zamówień przez odpowiednie Restauracje, umożliwienie Konsumentom prezentowania opinii o poszczególnej Restauracji i jej Ofercie poprzez wprowadzanie komentarzy, umożliwienie dokonywania opłat online za wykonanie Zamówienia/Umów (na zasadach określonych przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.), na rzecz Restauracji.

System płatności: Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/pay-online)

Konto Konsumenta: indywidualnie spersonalizowany administracyjny panel Konsumenta, który staje się aktywny po dokonaniu przez Konsumenta skutecznej rejestracji i po zalogowaniu się przez Konsumenta na stronie internetowej www.glodny24.pl [z zastrzeżeniem prawidłowego loginu i hasła]. Niniejsze Konto służy Konsumentowi do przeglądania Ofert i zawierania Umów z Restauracjami.

Zasady Współpracy

Każdy Właściciel Restauracji, o ile jest zainteresowany reklamą prowadzonej Restauracji na Portalu i zawieraniem Umów z Konsumentami z obowiązkiem do  ich realizacji,  rejestruje swoją Ofertę na portalu www.glodny24.pl poprzez formularz rejestracyjny na stronie Portalu w zakładce „Zarejestruj lokal”. W każdej chwili właściciel Restauracji może wnioskować o usunięcie swojej oferty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@glodny24.pl . Flow Media zobowiązuje się do usunięcia wszystkich zamieszczonych informacji w ciągu 14 dni roboczych.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez firmę Flow Media na portalu www.glodny24.pl wobec zarejestrowanych Restauracji. Korzystanie z portalu internetowego www.glodny24.pl przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego regulaminu i zgodnie z tą podstawą prawną zarejestrowana Restauracja może w ramach niniejszego Regulaminu  oraz Regulaminu dla Użytkowników, świadczyć usługi i zawierać Umowy z Konsumentami.

Co do zasady, Flow Media nie odpowiada za zamieszczone treści przez  Restauracje  na Portalu lub inne osoby, które otrzymały przez świadomą rejestrację uprawnienia do zarządzania kontem rejestrowym Restauracji. Flow Media nie odpowiada również za ceny zamieszczone przy potrawach przez Restauracje,  na podstawie uprawnienia  do zarządzania ich kontem. Podane ceny na portalu www.glodny24.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Portal www.glodny24.pl oferuje publikacje treści reklamowych na rzecz i o Restauracji zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami oraz fotografiami, za które firma Flow Media nie ponosi odpowiedzialności. Nie jest też Stroną Umowy zawieranej między Konsumentem a Restauracją, a jedynie umożliwia jej zawarcie przez udostępnienie Stronom Umowy Portalu, w celu nawiązania kontaktu i wykonania Umowy.

Restauracja, w imieniu której działa Właściciel rozumiany jako osoba fizyczna lub osoba prawna (zgodnie z jej rejestracją w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców – tu KRS lub CEiDG)  jest świadomy poniesienia ryzyka niesfinalizowania transakcji poprzez lekkomyślność Użytkownika portalu. I z tego tytułu nie może zaprzestać realizacji zawartych Umów lub podnosić roszczenia wobec Flow Media.

Restauracja zobowiązuje się priorytetowo realizować zamówienia Klientów internetowych oraz telefonicznych portalu www.glodny24.pl, oraz wykonywać Regulamin dla Użytkowników w zakresie jaki dotyczy Restauracji i jej udziału w należytym wykonaniu lub niewykonaniu Umowy/Zamówienia.

Restauracja dokonując rejestracji, potwierdza, że  zna i rozumie uregulowania, uprawnienia i zobowiązania wynikające dla niej z niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, oraz zobowiązuje się je spełniać, terminowo i należycie.

Portal  oferuje trzy pakiety lojalnościowe dla Restauracji: Pakiet Brązowy, Pakiet Srebrny, i Pakiet Złoty (dalej Pakiet/Pakiety).  Warunki i zasady obowiązywania  poszczególnych pakietów zawarte są na stronie portalu www.glodny24.pl w zakładce „Zarejestruj lokal”. Flow Media zastrzega sobie prawo zmiany Pakietów w dowolnym momencie, poszerzanie oferty oraz zmianę stawek. Niezależnie od wybranego podczas rejestracji Pakietu przez Restaurację, płatności za wybrany Pakiet będą zawsze obowiązywały w takiej samej wysokości przez cały okres współpracy, co w chwili  rejestracji lokalu.

Zmiana wynagrodzenia za Pakiet, należnego Flow Media, z tytułu realizacji Usług na rzecz i w imieniu Restauracji, może ulec zmianie, tylko za zgodą obu Stron [Flow Media i Restauracji] lub w przypadku nowej/ponownej rejestracji Restauracji.

W każdym momencie  Restauracja może zmienić Pakiet usług na inny, wyższy tj. np.: z Pakietu Brązowego na Srebrny lub Złoty.

Na portalu www.glodny24.pl znajdują się również miejsca na baner sponsorowany, który Restauracja lub osoba fizyczna lub inna osoba prowadząca działalność gospodarczą może wydzierżawić na określony czas, na zasadach określonych indywidualnie przez  Flow Media z tym podmiotem.

Flow Media  nie odpowiada wobec Restauracji za Płatności na rzecz jej rzecz jako należnego wynagrodzenia za wykonanie Umowy/Zamówienia przez Restaurację wobec Konsumenta. Flow Media udostępnia jedynie Portal i  możliwość wykonania zapłaty przez System płatności on line PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., zgodnie z regulaminem tego podmiotu, na co Restauracja się zgadza. Ewentualne działania windykacyjne od Konsumenta, Restauracja realizuje samodzielnie zapewniając ich zgodność z prawem.  W przypadku niezapłacenia przez Konsumenta wynagrodzenia Restauracji, Restauracja ma obowiązek poinformować o tym  Flow Media (niezwłocznie), w takim przypadku Flow Media postępuje wobec Konsumenta zgodnie z Regulaminem dla Użytkowników. Restauracja w przypadku uregulowania zaległego wynagrodzenia przez Konsumenta wobec Restauracji, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie natychmiast Flow Media, pod rygorem natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Restauracji przez Flow Media, z zastrzeżeniem zachowania prawa do wynagrodzenia za Pakiet (wstrzymanie wykonywania Usług z winy Restauracji do czasu przywrócenia rejestracji Konsumentowi).

Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Flow Media wobec Restauracji, następuje z chwilą zakończenia rejestracji przez Restaurację i rozpoczęcia korzystania przez Restaurację  z Portalu, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych Warunków Regulaminu.

Flow Media ma prawo do natychmiastowego usunięcia Oferty Restauracji, w sytuacji rażącego naruszania przez Restaurację postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy z Konsumentem.

Flow Media nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia przez Flow Media Usług wobec Restauracji na skutek działania siły wyższej.

W ramach korzystania z Portalu www.glodny24.pl niedozwolone jest dostarczanie przez  Restaurację  treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
- danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności portalu
- informacji naruszających jakiekolwiek dobra osób trzecich;
- innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

Korzystając z www.glodny24.pl Restauracja oraz Użytkownicy portalu mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest pobieranie przez użytkowników zawartości baz danych udostępnionych na portalu www.glodny24.pl i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

Firma Flow Media nie jest odpowiedzialna za treść komentarzy wprowadzonych przez Konsumentów i innych Użytkowników Portalu w tym Restaurację. Utrzymuje wymagania i postępuje, co do tej kwestii, zgodnie z Regulaminem dla Użytkowników.

Flow Media chroni dane osobowe i nie podaje ich do wiadomości Restauracją za wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji Umowy/Zamówienia. Restauracja, która otrzymuje, przetwarza  i usuwa dane osobowe zobowiązując  się do postępowania z nimi zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Restauracja przyjmuje do wiadomości, że każdy jej lokal  (z zamieszczonych lokali) może być oceniany przez Użytkowników zarejestrowanych na Portalu. Te oceny i komentarze mogą być pozytywne lub negatywne. Flow Media może usuwać komentarze w zakresie jeśli obrażają uczucia innych osób, zawierają wulgaryzmy lub naruszają prawo.

Flow Media  przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta i dane Restauracji. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

Flow Media czyli Administrator danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach Portalu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez jego użytkowników [Konsumentów i osób prawnych] w ramach rejestracji w Portalu i korzystania z Portalu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.

Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Portalu zawierają różne dane, w tym adres IP użytkownika. Flow Media  wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych,. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora lub osób trzecich, próby włamania lub innego działania na szkodę Administratora lub osoby trzeciej.

Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Działaniem niesprzecznym Regulaminu jest gromadzenie i przetwarzanie ww. danych  w celu oceny jakościowo-ilościowej Portalu, w tym jego poszczególnych funkcji oraz treści zamieszczanych w Postach.

Restauracja i Flow Media, uznają, że w niniejszym Regulaminie po za  wskazaniem wprost w jego  treści, zastosowanie mają rozwiązania i zasady, którym Restauracja i Flow Media będzie się kierowała, a które są opisane w Regulaminie dla Użytkowników, a zwłaszcza co do: Reklamacji, zawiązywania i realizacji Umów/Zamówień, Ofert, Prywatności, odstąpienia od Umowy, postanowień ogólnych i postanowień dodatkowych, świadczenia Usług drogą elektroniczną - w zakresie jaki wymagany jest od Restauracji aby Umowa powstała i została zrealizowana.

Newsletter

Portal okresowo wysyła wiadomości e-mail do Restauracji, które zamieściły swój adres poczty elektronicznej w zgłoszeniu do Newslettera. W treściach tych wiadomości znajdują się informacje reklamowe, nowości z serwisu www.glodny24.pl oraz pozostałe aktualności.

Restauracja rezygnując z Newslettera informuje o tym Flow Media przez wysłanie e-mail na adres: kontakt@glodny24.pl z dopiskiem „Wyłącz newsletter”. Ta czynność usuwa Restaurację z listy podmiotów otrzymujących Newsletter.

Przerwy techniczne

Flow Media  zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.

Prawo i właściwość sądowa.

1) Portal, Usługi świadczona przez Portal i www.glodny24.pl podlega prawu polskiemu i według tego prawa będą rozstrzygane.

2) W przypadku sporów mogących powstać na tle lub w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Usług świadczących przez Flow Media, sądem właściwym do rozpatrywania tych spraw jest sąd powszechny, zgodnie z właściwością miejscową, zgodną z siedzibą Flow Media. Inny mechanizm rozstrzygania sporów wymaga zgody Flow Media.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża – przy zakładaniu konta,– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Flow Media Michał Maliszewski, Paskudy 56, 21-307 Ulan Majorat NIP: 538-182-82-17 REGON: 365901750 w celu i zakresie koniecznym do jego prowadzenia.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) KIR informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest Flow Media Michał Maliszewski siedzibą w Ulanie Majoracie, Paskudy nr 56;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Michał Maliszewski

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 RODO, na podstawie umowy na świadczenie usług lub Zamówienia i w koniecznym do tego zakresie oraz jest niezbędne do wykonania tej umowy lub Zamówienia, a także na podstawie udzielonej zgody;

4) Głodny24.pl może ujawnić dane osobowe zaufanym partnerom, czyli Restauracjom, których lista znajduje się na stronie https://glodny24.pl/browse; Powierzanie danych osobowych do przetwarzania przez Podmioty przetwarzające (Restauracje) ma miejsce wyłącznie w celu realizacji umowy lub Zamówienia.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług, z zastrzeżeniem prawa do cofnięcia zgody, o którym mowa w pkt. 6) poniżej.

6) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług. W przypadku, gdy Portal nie otrzyma zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgoda ta zostanie cofnięta, albo ograniczona usługa nie będzie mogła być świadczona, za co Portal nie ponosi odpowiedzialności.

4. Portal jako ADO – przetwarza następujące dane osobowe:

1) dane wpisane podczas Rejestracji [imię i nazwisko, adres dostarczenia produktu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail)

2)  nr telefonu Klienta,

7) dane podane do wystawienia faktury,

8) dane podane w związku z obsługą reklamacji.

Zapisz się do biuletynu