Język

Regulamin świadczenia Usług dla Konsumentów

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Flow Media Michał Maliszewski z siedzibą w Paskudach 56, 21-307 Ulan Majorat, zarejestrowaną pod numerem NIP: 538-182-82-17 oraz REGON: 365901750 (zwany dalej Flow Media), której przysługują prawa do Platformy, a Konsumentami, czyli Użytkownikami portalu, który zarejestrowali się na stronie internetowej www.glodny24.pl poprzez formularz rejestracyjny, czym wyrazili zgodę na świadczenie usług na jego zasadach.

I. DEFINICJE:

Platforma: strona/strony internetowa/e [min. www.glodny24.pl], aplikacje, narzędzia i inne narzędzia i urządzenia niezbędne do działania  Serwisu www.glodny24.pl, oraz strony internetowe, i narzędzia Partnerów handlowych, podmiotów powiązanych, na których Flow Media udostępnia swoje Usługi świadcząc Ofertę dla Konsumentów tego Portalu.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej przez złożenie Zamówienia w Restauracji za pośrednictwem Portalu na stronie internetowej www.glodny24.pl, za pośrednictwem Flow Media.

Zamówienie: oświadczenie woli Konsumenta złożone Restauracji za pośrednictwem Portalu Flow Media na stronie internetowej www.glodny24.pl.

Restauracja: zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Restauracją, zgodnie ze złożonym Zamówieniem a dotyczącym jego realizacji przez Restaurację - przez dostawę przedmiotu Zamówienia lub do jego osobistego odbioru z Restauracji.  Platforma umożliwia jedynie nawiązanie tego stosunku pomiędzy Konsumentem a Restauracją.

Oferta: usługi i asortyment produktowy oferowany indywidualnie przez poszczególne Restauracje, a które stanowią przedmiot Zamówienia Konsumenta, za pośrednictwem Platformy.

Usługi Flow Media: czynności jakie oferuje Konsumentowi Flow Media za pośrednictwem Platformy min.: publikacja Ofert poszczególnych Restauracji, pośredniczenie w zawieraniu Umowy, przekazywanie Zamówień Konsumentów do poszczególnych Restauracji za pośrednictwem Platformy, prezentowania i umożliwiania Konsumentom wprowadzania ocen wynikających z wykonania poszczególnych Zamówień przez odpowiednie Restauracje, umożliwienie Konsumentom prezentowania opinii o poszczególnej Restauracji i jej Ofercie poprzez wprowadzanie komentarzy, umożliwienie dokonywania opłat online za wykonanie Zamówienia/Umów (na zasadach określonych przez PayPal), na rzecz Restauracji.

System płatności: Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia Wymagania płatności online: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/pay-online

Konto Konsumenta: indywidualnie spersonalizowany administracyjny panel Konsumenta, który staje się aktywny po dokonaniu przez Konsumenta skutecznej rejestracji i po zalogowaniu się przez Konsumenta na stronie internetowej www.glodny24.pl [z zastrzeżeniem prawidłowego loginu i hasła]. Niniejsze Konto służy Konsumentowi do przeglądania Ofert i zawierania Umów z Restauracjami.

II. Postanowienia Ogólne:

Niniejszy Regulamin  i Platforma/Portal www.glodny24.pl  ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Flow Media, za które to Flow Media ponosi pełną odpowiedzialność. Strona internetowa www.glodny24.pl  stanowi Ofertę usług gastronomicznych Restauracji  na terenie powiatu łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, międzyrzeckiego. 

Korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144 poz. 1204, z póź. zm.), której odpowiada niniejszy Regulamin i zgodnie z jej zapisami.

Wszystkie treści zamieszczone na portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Flow Media nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy przez Strony (Konsumenta i/lub Restaurację), nie jest bowiem jej stroną. 

Flow Media nie odpowiada za ceny zamieszczone w Ofertach przez  Restauracje Podane ceny na portalu www.glodny24.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Usługi świadczone przez Flow Media dla Konsumentów mają charakter bezpłatny, chyba że indywidualny produkt związany z Usługą Flow Media, stanowi inaczej.

Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub przenośnego wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz za pomocą urządzeń przenośnych, jak smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej – pod warunkiem dostępu do Internetu i co najmniej jednej z przeglądarek internetowych.

Flow Media nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.

III. Świadczenie Usług Flow Media drogą elektroniczną.

1) Flow Media rozpoczyna świadczenie swoich Usług na rzecz Konsumenta, z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, co jest tożsame z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu przez Konsumenta. Usługi Flow Media nie są ograniczone w czasie.

2) Konsument w celu skorzystania  z Usług Flow Media ma możliwość zarejestrowania się na Platformie [Konto Konsumenta] Użytkownik dokonujący rejestracji na Portalu nadaje sobie nazwę identyfikującą [login] oraz wybiera hasło dostępu. Nazwa identyfikująca użytkownika nie może być określeniem wulgarnym lub określeniem mogącym wprowadzić w błąd co do tożsamości użytkownika. Rejestracja przebiega zgodnie z wytycznymi formularza na stronie internetowej www.glodny24.pl w zakładce „Logowanie & rejestracja” i polami do wypełnienia. Do pełnej aktywacji Konta Konsumenta niezbędne jest kliknięcie przez Konsumenta  na link aktywacyjny, wysłany przez Portal na adres e-mail  podany przez Konsumenta podczas rejestracji. Rezygnacja Konsumenta z korzystania z Usług Flow Media może nastąpić w każdym czasie.

3) Konsument może usunąć swoje Konto [Konto Konsumenta]  w każdym czasie, przez złożenie do Flow Media wniosku o usunięcie Konta, na adres: kontakt@glodny24.pl lub przez formularz kontaktowy, z tym zastrzeżeniem, że musi to nastąpić z użyciem adresu e-mail wskazanego przy Rejestracji. Konto Konsumenta zostaje usunięte na podstawie wniosku w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

4) Konto Konsumenta może zostać usunięte przez Flow Media w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Konsument narusza niniejszy Regulamin, korzystając z  prawa do prezentowania opinii o poszczególnej Restauracji i jej Ofercie poprzez wprowadzanie komentarzy i/lub ocen– prezentuje nieprawdziwe informacje, nadto, gdy Konsument dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym (dotyczy też informacji podanych w celu Rejestracji).

5) Niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumentów treści o bezprawnym charakterze, min.: niezgodnych z przepisami prawa, informacji naruszających dobro osobiste Flow Media i/lub Restauracji, informacji i/lub danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy, oraz zamieszczanie treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu lub faszyzmu albo propagujących przemoc.

6) Zakazane jest wykorzystywanie Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami albo naruszając uzasadniony interes Flow Media, w tym działanie mogące stanowić co najmniej ryzyko w postaci szkody majątkowej dla Flow Media.

Komentarze

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może korzystać z Portalu poprzez zamieszczanie komentarzy jako użytkownik zarejestrowany, z zastrzeżeniem przestrzegania treści Regulaminu. 

Flow Media ma prawo do usuwania komentarzy z treścią zakazaną. W tym wypadku są to: treści wulgarne i obraźliwe oraz inne mogące naruszyć dobra osobiste osób trzecich; treści naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne, a także propagujące piractwo intelektualne, w tym mogące stanowić podżeganie do naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych lub mogące stanowić pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych; treści nawołujące do przemocy i dyskryminacji; treści propagujące pornografię;  treści reklamowe;  treści wprowadzające w błąd; inne treści sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego; adresy domenowe.

Za opublikowane komentarze na Portalu www.glodny24.pl Flow Media nie ponosi odpowiedzialności

Zamówienia

Flow Media nie jest stroną podczas zamówień telefonicznych między Użytkownikiem, a Właścicielem restauracji

Właściciel restauracji zobowiązuje się priorytetowo realizować zamówienia Klientów internetowych oraz telefonicznych portalu www.glodny24.pl

Dane osobowe i prywatność

Administrator, jako administrator danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Portalu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Portalu i korzystania z Portalu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych.

Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Portalu zawierają różne dane, w tym adres IP użytkownika. Dostawca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niżej. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora lub osób trzecich, próby włamania lub innego działania na szkodę Administratora lub osoby trzeciej.

Niektóre obszary i funkcje Portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Działaniem niesprzecznym z treścią pkt. 6 ust 1-3 Regulaminu jest gromadzenie i przetwarzanie ww. danych  w celu oceny jakościowo-ilościowej Portalu, w tym jego poszczególnych funkcji oraz treści zamieszczanych w Postach.

RODO:

§ XX.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża – przy zakładaniu konta,– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Flow Media Michał Maliszewski, Paskudy 56, 21-307 Ulan Majorat NIP: 538-182-82-17 REGON: 365901750 w celu i zakresie koniecznym do jego prowadzenia.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) KIR informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest Flow Media Michał Maliszewski siedzibą w Ulanie Majoracie, Paskudy nr 56;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Michał Maliszewski

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 RODO, na podstawie umowy na świadczenie usług lub Zamówienia i w koniecznym do tego zakresie oraz jest niezbędne do wykonania tej umowy lub Zamówienia, a także na podstawie udzielonej zgody;

4) Głodny24.pl może ujawnić dane osobowe zaufanym partnerom, czyli Restauracjom, których lista znajduje się na stronie https://glodny24.pl/browse; Powierzanie danych osobowych do przetwarzania przez Podmioty przetwarzające (Restauracje) ma miejsce wyłącznie w celu realizacji umowy lub Zamówienia.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług, z zastrzeżeniem prawa do cofnięcia zgody, o którym mowa w pkt. 6) poniżej.

6) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług. W przypadku, gdy Portal nie otrzyma zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgoda ta zostanie cofnięta, albo ograniczona usługa nie będzie mogła być świadczona, za co Portal nie ponosi odpowiedzialności.

4. Portal jako ADO – przetwarza następujące dane osobowe:

1) dane wpisane podczas Rejestracji [imię i nazwisko, adres dostarczenia produktu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail)

2)  nr telefonu Klienta,

7) dane podane do wystawienia faktury,

8) dane podane w związku z obsługą reklamacji.

Przerwy techniczne

Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług w ramach Portalu, w szczególności z powodu awarii technicznych, w tym zarówno zaistniałych z winy Administratora, jak i bez winy Administratora, jak i w wypadku dokonywania zmian w celu rozwoju funkcjonalno-technicznego Portalu.

Newsletter

Portal okresowo wysyła wiadomości e-mail do Użytkowników, którzy zamieścili swój adres poczty elektronicznej w zgłoszeniu do Newslettera. W treściach wiadomości znajdują się informacje reklamowe, nowości z serwisu www.glodny24.pl oraz pozostałe aktualności. 

Wycofując się z Newslettera wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@glodny24.pl z dopiskiem „Wyłącz newsletter”.

Reklamy

Portal wyświetla materiały sponsorowane poprzez grafiki reklamowe i wyróżnianie lokali

Wyrejestrowanie

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług, których dotyczy Regulamin, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@glodny24.pl z prośba o usunięcie konta.


Zapisz się do biuletynu